نمایش نوار ابزار
برچسب: دادگری
چهار خصلت مهم در زندگی

چهار خصلت مهم در زندگی

امام غزالی علیه الرحمه فرموده است :فردوسی تلاش سی سال مرا در دو بیت به نظم کشیده است. پرستیدن دادگر پیشه کن /// زروز گذر کردن اندیشه کن بترس از خدای ومیازار کس ///ره رستگاری همین است وبس راستی اگر…