نمایش نوار ابزار
برچسب: تسامح
تسامح و مدارا ضرورت عصر حاضر

تسامح و مدارا ضرورت عصر حاضر

مدنی الطبع بودن انسان وتشکیل اجتماعات مختلف واختلاف در نژاد ،زبان ،فرهنگ واعتقاد ونیز حب ذات و حفظ منافع شخصی وگروهی موجب می شود که وحدت وهماهنگی ویاهم دلی لازم برای یک زندگی مطلوب ودلبخواه تداوم نداشته باشد.به گفته قرآن…