نمایش نوار ابزار
برچسب: اروپا
داستان پذیرفتن پناهندگان و کشتن گنجشکان

داستان پذیرفتن پناهندگان و کشتن گنجشکان

استقبال اروپائیان از پناهندگان سوری وافغانی آدم را به یاد شکارچی ای می انداخت که در هوای سرد زمستان به سر بریدن گنجشک ها مشغول بود و به خاطر سردی هوا از چشم هایش اشک سرازیر می شد . یکی…


داعش های اروپا یا صرب ها

داعش های اروپا یا صرب ها

در مقابل جنایت های انجام شده در حق مسلمانان بوسنیائی توسط صرب ها آن هم در اردوگاه سربرنیتسا که در زیر نظر سازمان ملل اداره می شد چه می توان گفت ؟؟ البته با یادآوری این جنایت نمی توان جنایت…