نمایش نوار ابزار

یاشار کمال نمرده است

87693879یاشار کمال نمرده است:
یاشار کمال نویسنده ی نامدار ونامور کورد در ترکیه ازرنج ها ی پی در پی ناشی از ستم های ضد انسانی تن فرسوده اش را رهاکرد وبا نامی نیکو وبایادی ماندگار با پرنده ی روحش به اوج معنویت ونمیرائی سفر کرد تا دورادور شاهد به بار نشستن زحمات وفریاد ها ونداهایی باشد که مانند پتک بر مغز مستبدان ومردمان خوابیده ی وطنش فرود می آورد .

امروز نهال بیداری یاشار کمال در حال نمو وبالیدن است وهرروز تناورتر وسرسبز تر می گردد وکودکان هم زبان وهم نژادش با مرور زندگینامه وآثارش نقشه ی راهی را که او ترسیم نموده ادامه می دهند . ونمی توان برای اینگونه اشخاص وصف مرده را به کار برد چون مرده آن است که نامش به افتخار برده نشود .پس او همیشه زنده است ونیازی به گنبد هم ندارد.
یادش گرامی وروانش شاد باد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها