نمایش نوار ابزار

کورد مسلمان اصلاح طلب است

8563879637با اغماض ازتقسیم بندی جناح های کنونی درایران که به دو جناح اصولگرا (راست)واصلاح طلب (چپ ) باتاسی از جهان غرب تقسیم شده اند ودو قطبی کنونی جهان معاصر یعنی اردوگاه سرمایه داری وسوسیالیسم آن را می طلبد وهمینطور تقسیم بشریت به طرفداران حق وطرفداران باطل ویا هابیل وقایبل که یک ضرورت ناگزیر پذیر تاریخی است .اما اگر از دیدگاه دیگری یعنی دیدگاه قرآنی آن را مورد بررسی قراردهیم می بینیم که اصلاح درمقابل افساد ومصلحت در مقابل مفسد است.
چون در آیات متعدد در قرآن با این بیان زیبای قرآنی مواجه می شویم که صلح، عمل صالح ،مصلح واصلاح درمقابل جنگ، بدکاری، مفسد وافساد قرار گرفته اند. پس انسان مسلمان باید تکلیفش را مشخص کند که از کدام دسته است. ؟
پس همینکه شخصی که خودش را مسلمان بدان وبه آسانی بگوید که من اصلاح طلب نیستم هنوز جهت گیری خودرا مشخص نکرده است.مگر می شود کسی مسلمان باشد اما اصلاح طلب نباشد؟ چون هرمسلمانی موظف به امر به معروف ونهی از منکر است واین به معنای آن است که چون انسان معصوم نیست ودر معرض خطا واشتباه وگناه قرار دارد پس همچنانکه معروف وجود دارد منکر هم وجوددارد وشخصیت مصلح در مقابله با منکرات در جامعه وفسادها که دارای اقسام زیادی است و به نسبت اشخاص وجوامع اختلاف دارد ،می طلبد که هر انسانی در مسیر ساختن جامعه ومبارزه با کژی ها تصمیم جدی بگیرد و ملبس به لباس اصلاحگری شود زیرا طبع بلند انسانی علاقمند به دوری از آلودگی ها وپلشتی ها ورسیدن به قله سربلندی وآزادی است واین ممکن نیست مگر اینکه با موانع موجود در سر راه تکامل خود ونیز جامعه قدم های مهمی را بردارد.
لذا مزوران وجاعلان وفریبکاران درطول تاریخ تلاش کرده اند تا با تحریف حقایق وتهی کردن کلمات ازمعانی آن ها جامعه را به سمت هدفی که خود می خواهند ببرند.

همانگونه که امروز واژ ه جهاد را که دارای یک مفهوم بسیار والا وفراگیر است از محتوای آن خالی کرده ومسلمانان جرات نمی کنند آن را به کار ببرند می کوشند تا این بلا را بر سر اصلاح واصلاح طلبی در بیاورند
ودر مناطقی مانند کردستان افرادی نا آگاه از قاموس دین وسیاست ویا کسانی که می دانند اما عمدا در پی فریبکار ی هستند از به کارگیری واژه اصلاح طلب بودن می ترسند.
کرد چه متدین باشد ویا نباشد در هر دو مورد به طور ضروری برای رفع ناملایمات ودفع مفاسد حاکم بر جامعه پیوستن به جرگه اصلاح‌طلبان یک افتخار وارزش است. از این نظر مردم کردستان مردمان اصلاح طلب ودر عمل ودر عمل هم نشان خواهند داد که تنها مسیر امن برای رسیدن به هدف مسیر اصلاحات است.
لذا نباید فریب متشنج کنندگان فضای سیاسی جامعه را خورد که برای حفظ منافع وکسب مکاسب دنیوی مردم را در فهم معانی متحیر وسر گردان می کنند.
بنابراین مردم کردستان درانتخابات اخیر نشان خواهند داد که اصلاح طلب واقعی هستند همانگونه که کور انتخابات ریاست جمهوری نشان دادند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها