نمایش نوار ابزار

کورد مساوی با کفر نیست

متاسفانه در این روزها و یا حتی در گذشته عده معدودی تلاش می کنند تا هویت دینی را از هویت تاریخی و فرهنگی کردها بزدایند .و به نوعی کرد را ملتی بی دین و یا لائیک معرفی نمایند. همان گونه که در قرارداد اجتماعی کوردهای سوریه نکاتی درارتباط با بحث مهر وارث نوشته شده است. این افراد چه اهدافی دراین مورد دارند معلوم نیست؟ اما از دو حال خارج نیست،یا اینکه این افراد نمی توانند از لحاط فردی مقید به آموزه های دینی باشند و تلاش می کنند این ویزگی را به کل جامعه تعمیم دهند وانمود کنند که همه مردم مانند آنان می اندیشند و تابع آنان هستند.
ویا اینکه می پندارند عامل سرکوبی ومحرومیت کردها وتجزیه سرزمینشان اسلام ومسلمانان بوده اند که با تبلیغات ضد دینی به ویژه اسلام می توان به اهداف خود رسید وازاین جهت حمایت دولت های غیر اسلامی را کسب کرد.
اما این افراد از دو جهت اشتباه می کنند. زیرا همانگونه که هیچ ملت بی دینی را درجهان نمی توان یافت پیوندملت کورد با دین هرگز ازهم گسسته نخواهد شد واین آرزو باید به گور برده شود. .
اما اینکه اسلام ستمی به کورد نموده باشد این ادعای بدون دلیلی است زیرا اسلام دین رهایی وعدالت است وهرگز حامی ملتی درمقابل ملت های دیگر نبوده است.
اگر ازسوی رژیم های بعثی، کمالیست وپهلوی به کوردها ستم شده و اگر امروز به نام اسلام حق کردها نادیده گرفته می شود هیچ ربطی به دین ندارد.
کردها بنا به یک ضرب المثل عربی در تابستان شیر را ریخته اند یعنی فرصت ها را از دست داده اند ونباید تقصیر را به گردن اسلام بیندازند. در فلسفه اسلام خداوند دروضعیت هیچ ملتی تغییر ایجاد نمی کند مگر اینکه در حال خود تغییری ایجاد کنند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها