نمایش نوار ابزار

کوردها و کولبری

6546341654آیا کوردها کولبر زاده شده شده اند؟ آیا کوردها پیشه دیگری جز کولبری بلد نیستند؟ چرا باید این معضل تنها در کردستان وجود داشته باشد ؟
به طور قطع این مساله ریشه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بی عدالتی دارد. که می توان به گوشه های از آن اشاره کرد. امام بدیع الزمان نورسی هشتاد سال قبل در شکوائیه ای در باره وضع ناگوار اقتصادی کردها و بیسوادی حاکم بر آن جامعه می گوید: تنها در استانبول چهل هزار حمال و کولبر کورد وجود دارد. و چرا باید چنین جمعیتی در این شهر به کار حمالی بپردازند؟
قطعا ناچار شدن کردها به انجام چنین شغل هایی نه از سر رضایت و خوشایندی بلکه از بدحادثه است که به آن ها پناه می برند..
یکی از علل و عوامل پناه بردن کردها به شغل های طاقت فرسا و فرودین توسعه نیافتگی  منطقه و محرومیت و عدم تخصص در رشته های مورد نیاز به سبب غلبه بیسوادی و ناتوانی مالی در کسب تحصیل ورود به دانشگاه ها در مقاطع مختلف است که بیشتر ناشی از نگاه نامحرمانه حکومت ها و اربابان قدرت به مردم و منطقه است. که گاهی سختگیری در گزینش ها و استخدام ها جوانان را وادار به انجام چنین کارهایی می کند.
از سوی دیگر در جوامع توسعه نیافته وسنتی که علم از ارزش چندانی برخوردار نیست  کار یدی وجسمی واعمال توان بدنی از ارزش والایی بر خوردار است. به گونه ای که در خانواده های اهل  علم بارها زنان شوهرانشان را سرزنش نموده اند که از روی ناتوانی  و بی عرضگی دنبال تحصیل رفته اید و اگر ادم زرنگی می بودی می توانستی کار کنی. این نگاه نادرست نسبت به علم و ارزش معنوی موجب می شود که جایگاه علم در جامعه سقوط کند و جامعه دچار انحطاط و عقب ماندگی می شود که نمونه آن را امروز در کردستان می بینیم.
گاهی خست علمی برخی از علما موجب شده که مانع از ترویج و گسترش علم و معرفت درجامعه گردد و جامعه دچار یک نوع  عقب افتادگی شود. و نیز وجود برخی از طریقت ها و مسلک ها  که مردم را به قناعت و انزوا تشویق می کردند سبب مهمی در عقب افتادگی منطقه می باشد.
مساله دیگری که موجب شده سکه علم و علم اندوزی از رواج بیفتد و نیز رفتار برخی از سرمایه داران مادیگرا و بی اخلاق که موجب ایجاد عقده های  روحی و روانی در قشر جوان  گردد و جوانان از رفتن به دنبال علم منصرف شوند.
به هر صورت مثلث زر و زور و تزویر عامل عقب افتادگی  کردستان  و توسعه نیافتگی و ایجاد شغل های کاذب  و مصرفی و پناه بردن به کار کردن در میدان های میوه و تره بار  و کولبری در مرزهاست. ِِلِذا می طلبد که  هم حکومت  و هم سرمایه داران و هم جوانان متخصص و تحصیلکرده  در راستای توسعه کردستان مشارکت و هماهنگی و همکاری مسئولانه  و متعهدانه داشته باشند  تا این پدیده شوم بیکاری از این منطقا رخت بربندد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها