نمایش نوار ابزار

کاش ما هم افغانی می بودیم!

896378936خدای نخواسته این توهین به ملت شجاع و شرافتمند افغان، استعمار شکنان روس و انگلیس و محبوبان مولانا اقبال و مهد پرورش شاعران و ادیبان بزرگ تلقی نشه، اما جنگ های مخرب چندین ساله و بی سوادی و توسعه نیافتگی آنان را از فراورده های مدنیت جدید محروم کرده بود. بر عکس ایرانیان خود را صاحبان تمدن ریشه دار و مذهب ظلم ستیز شیعه می دانند و در مراعات حقوق شهروندی بی رقیب!!
امروز که دو نفر از شخصیت های شیعه را در کنار رئیس جمهوری افغانستان دیدم کلی به حالشان غبطه خوردم که چرا اهل سنت ایران با پنج ملیون رأی به آقای روحانی لیاقت یک استاندار را نداشته باشند ؟
این دزد باید در ایران بالاخره گرفته شود که هر کس مسئولیت را متوجه ایشان می گرداند؟ چه کسی از حضور اهل سنت در مناصب و مقامات در ایران جلوگیری می کند؟
مقامات در نظام های دمکراتیک با کسب تجربه ارتقاء پیدا می کنند اما در ایران برعکس است! دو معاون استاندار آقایان نوسودی و لهونی که معاون استاندار بودند به جای رسیدن به معاون وزیر به فرمانداری دو شهر مرزی تنزل پیدا کردند. یعنی مسئولیت ها گردان است و از حد خاصی هم فراتر نمی رود .
اما یک حرف و مردم خود دانند : اگر وضعیت این گونه ادامه پیدا کند، به نظرم اهل سنتی که باز هم فریب بخورد و بی هدف وبی توقع و مقلد وار رأی دهد، ابله است.

مطالب مشابه
دیدگاه ها