نمایش نوار ابزار

کار خوب مجلس

بسیاری از ما بهتران که درمراکز قدرت وسیاست واقتصاد ازجایگاه و پشتوانه ای برخوردارند .به محض اینکه دوره ی نمایندگی مجلس به پایان می رسد ویا قبای وزارت را ازتنشان درمی آورند باروی گشاده دوستان ورفقایشان درشرکت های مختلف مواجه می شدند وهم زمان درچندین سازمان وشرکت به عنوان مدیر عامل، عضو هیئت مدیره وعضو موظف وغیر موظف به کار گرفته می شدند که بحمدالله ودر سایه دوستی ورفاقت سالیانه مبالغ ملیونی به آسانی به جیب هایشان سرازیر می شد.
اما مصوبه امروز مجلس کار بسیار ارزشمند بود که جلو این حاتم بخشی هارا گرفت ومحدودیت های اعمال کرد. کار خوب
از هرکسی ارزش تقدیررا دارد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها