نمایش نوار ابزار

چرا مریم میرزا خانی در سرزمینش کوچ روحانی نکرد؟

از اینکه هر انسانی هنگامی که به دنیا آمد وبایدروزی ازاین جهان برود جای شگفتی و نگرانی نیست ،واینکه هر  انسانی کجا می میرد بازهم مشخص نیست ،اما تاسف من برای آن است که نابغه های مانند مریم چرا نباید در کشور خویش زیست نمایند ودر زادگاه خود نمیر ند؟ حسرت من برای آن است که قدر نخبگان  را نمی دانیم وزندگانمان را ارج نمی نهیم ،ازهنگامی که از میان ما می روند ،زمین  وزمان را به هم می دوزیم  وبه شعر سرایی  ومرثیه بافی می پردازیم،

مرگ نخبگان ما زمانی است که از این سرا رخت سفر بر می بندند وسرما یه علمی وفکری خودرا با خود می برند،. وبا مام میهن وداع می کنند ،اما اینکه  چه کسی مقصر است؟ وچه کسانی وچه عواملی موجب فرار این مغزها واین سرمایه  هامی شوند؟ مهم است. شناختن آن ها مهم است وباید آن ها از خجالتی بمیرند.

دیدگاه ها