نمایش نوار ابزار

چرا رئیس اداره اوقاف کردستان یک فرد بومی و یا یک روحانی اهل سنت نباشد؟

البته اگر بحث دلسوزی ،خدمتگذاری و شایستگی درمیان باشد،نباید بومی گرایی را بزرگ نمایی کرد،چون خیلی از افراد در زیر نقاب بومی بودن، بدترین خیانت هارا نموده ویا ضعیف ترین مدیران بوده اند. مانند برخی از شهردارها ویا مدیران مسکن که در حق استان ما بدترین جفارا نموده وبا کوله باری از نفرین و شماتت استان را تر ک نموده اند.
آنچه که امروز برای مردمان صبور وخونگرم ومحروم استان مهم است ،میزان کاردانی ،تعهد واحساس مسئولیت در مقابل این مردم وتلاش برای توسعه استان ،اشتغالزایی و رفع بیکاری است.
پس اگر در بعضی از تخصص ها نیروی غیر بومی ،دلسوزتر و شایسته تر از نیروی بومی وابسته وضعیف النفس خنثی باشد ،قطعا باید غیر بومی را ترجیح داد.

اما در اداره ای مانند اوقاف که زیاد تخصصی نیست وهر ملایی که آشنا به مسایل فقهی ومدیریت باشد. می تواند به خوبی آن را ادا ره کند چه نیازی به آوردن نیروهای خارج از استان است که به سبب نا آشنایی با مسایل مذهبی و فقهی منطقه و ناهماهنگی با دیگر مجموعه مدر یتی استان موجب مشکلات و معضلات فراوان درسیستم حکومتی می شود .
در تمام کشورهای اسلامی وقف سنی وشیعی از هم متمایز است ،حتی در زمان صدام وقف شیعی مستقل بود وهیچگونه دخالتی در مسایل اوقاف ومساجد اهل تشیع نمی کرد .همانطور که وقف سنی مستقل بود.
.من نمی دانم چرا ما باید همیشه در پی ناراضی تراشی وزیاد کردن فاصله بین نظام ومردم باشیم ؟
آخر یک روحانی شیعی از استان دیگری که نه با منطقه کردستان آشناست ونه مساجدش را می شناسد ونه با علما ار تباطی دارد و نه در شورای اداری ویا حل مشکلات مردم که با اوقاف درگیرند شرکت می کند، چگونه می تواند چنین اداره ای را مدیریت نماید.
امروز مردم وعلما از اداره اوقاف کردستان ناراضی هستند ،عالمان تحصیلکرده دانشگاهی فراوانی از اهل سنت در استان هستند که به آسانی می توانند اداره اوقاف را بهتر مدیریت کنند وایجاد نا رضایتی ننمایند .
چه بهتر که مسئولین در راستای انجام وعده های خود د ر استفاده از اقوام ومذاهب از اداره اوقاف که کمترین وبجاترین مطالبات است شر وع کنند وبنای همبستگی ملی ووحدت اسلامی را محکمتر نمایند.

دیدگاه ها