نمایش نوار ابزار

مذهب به عنوان تخصص

یادم نمی رود در یکی از انتخابات ها می خواستند شغلی برای یکی از کاندیداها بیابند وچون شغلی نبود اورا منتسب به شغل پدرش نمودند ،متاسفانه در ایران پس ازانقلاب به جای اینکه تخصص واقعی مظهر ارتقا یافتن جایگاه شود،مذهب  آن هم ظاهری موجب شغل ومقام ومدیریت شده است،
به عنوان مثال در یک روستا که آمیخته ای از شیعه وسنی است ،دونفر که دار ای مدرک لیسانس اقتصاد هستند ،اما اهل یک روستا ولی در مذهب متفاوتند،پس از فارغ التحصیلی آنکه منتسب به مذهب تشیع است می تواند به هر مقام و منصبی برسد وآنکه تسنن است یا در روستا ماندگار ویا.راهی شهرها برای  کار در میدان های میوه وتر ه بار می شود.که در اینجا نتیجه می گیریم ،مذهب به عنوان تخصص مطرح می شود وبه عنوان امتیازی برای دارنده اش محسوب می گردد.
کاش زمانی می رسید در کشور ما ودر کل جهان مذهب به عنوان امتیازی برای کسب مقامات دنیوی ملحوظ نمی گردید ویا سبب محروم شدن از حقوق اجتماعی نمی شد.
امید است در دولت رییس جمهور حقوقدان ،حقوق براساس همزیستی  وهموطنی باشد نه داشتن مذهب وکیش خاص.

دیدگاه ها