نمایش نوار ابزار

مخالفت با زبان مادری مخالفت با خداوند است

هنگامی که شخصی به سخنان مافوق خود گوش ندهد ،یعنی با او مخالفت کرده است.قرآن که کلام خداوند است به صراحت اختلاف زبان ها ونژاد ها ورنگ هارا از آیات ونشانه های خداوندی می داند ،بنابراین وقتی که خداوند تنوع و اختلاف را پذیرفته ،هرگونه مخالفت ویا عملی که موجب برهم زدن این هویت های فرهنگی وزبانی باشد ،درحقیقت مخالفت با خداوند است.بنابراین همانگونه که زیبایی طبیعت هستی با مناظر وموجودات گوناگون است،در عالم معنی وفکر وروان که به نوعی هویت بخشی به جوامع انسانی است ،هرگونه محدودیت و آسیب رسانی سبب تزلزل واخلال در نظم هستی وحیا ت انسانی است.که اخلال در اراده خداوند ومخالف با اوست. در جهان بینی توحیدی که خداوند خالق وآمر است ،یعنی تنها او آفریدگار وفرمان دهنده است وکس دیگری به‌صورت حقیقی در این دو حوزه رسمیت ندارد ،پس اگر لازم می دانست هم انسان را یک شکل ویک رنگ ویک نژاد ویک دین ومذهب می آفرید ویا دستور می داد که باید دارای یک زبان و مذهب باشند .وقتی که ماچنین چیزی را نمی بینیم.بنابراین هرگونه تلاشی برای تحمیل یک دین یا یک زبان محکوم به شکست است.
بیاییم با به رسمیت شناختن تنوع فرهنگ ها ،ادیان وزبان ها خدارا پرستش نماییم.

دیدگاه ها