نمایش نوار ابزار

مجلس اسلامی سوریه و فتوای آبکی

ثبت نام 6 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری سوریهباید قبل از هرچیزاین نکته را بیان کنم که اسلام برای آزادی ورهایی انسان آمده پس مخالفت وعداوتی با هیچ ملتی به طور اعم وملت کورد به طور اخص ندارد.
اما گاه گاهی فتاوای آبکی مانند فتوای اخیر مجلس اسلامی سوریه مبنی بر حرام بودن ملحق شدن به یگان های حمایت مردمی کورد در سوریه در جامعه منتشر می شود که موجب بدبینی وسوء ظن نسبت به اصل دین می شود که اگر کسی اسلام را نشناسد فکر می کند که چنین فتاوائی از بطن ومتن دین استخراج شده است در حالی که چهار ونفر وعاظ السلاطین ومزدوران طاغوت در طول تاریخ برای تامین جیب خودشان از کاسه ی اسلام چنین شطحاتی را افاضه می فرمایند.
اتفاقا باید فتوارا برعکس کرد وگفت :با توجه به مظلومیت چندین دهه ی کوردها ووزیدن نسیم آزادی سرزمینشان پس از سالها تعریب ونسل کشی ،اکنون که خلقی رنج دیده ومحروم در آستانه ی رهائی است پیوستن هر جوان مسلمانی به آنان برای تحقق وعده ی الهی که رهائی مستضعفان است ضروری ولازم است.

مطالب مشابه
دیدگاه ها