نمایش نوار ابزار

عامل نا امنی خاورمیانه: حاکمان مستبد، غالیان شیعه و تندروان سنی

986796بدون شک هرج و مرجی که بر فضای سیاسی خاورمیانه حاکم است و هر روز موجب خسارت های فراوان مادی و جانی می شود بدون علت و دلیل نیست ،ریشه یابی و آسیب شناسی این مسأله نیاز به تعمق و ژرف نگری زیادی ندارد، زیرا مبرهن و واضح است که استبداد عامل همه ی بدبختی ها و بیچارگی های طولانی و مداومی است که هم در زمان مستبد و سال ها پس از او خود را نشان خواهند داد. علی عبدالله صالح، صدام حسین، مبارک، حافظ اسد و….
چون حکومت های استبدادی به مخالفان خود اجازه ی فعالیت نخواهند داد و یا چند صدائی را بر نمی تابند موجب زیر زمینی شدن افکار و اندیشه ها و یا پس از خود عامل بروز گرایشات تندروانه و یا گره گشائی عقده هایی فرو خورده ی ماندگار در سینه ها می شود.
می توان گفت که این مثلث شوم در منطقه ی خاورمیانه و جهان اسلام دست به دست هم داده و عامل این ویرانی ها و برادر کشی ها شده و راهی جز تغییر حکومت ها و بنا نمودن رژیم های دمکرات بر اساس رعایت حقوق شهروندی و تأمین آزادی همه ی گروه ها نمی باشد .
تا دمکراسی بر اساس آزادی و تعدد حزبی و مذهبی وسیادت قانون و تفکیک قوا بنا نشود و اسلام صحیح از طریق تریبون های آزاد و کرسی های آزاد اندیشی معرفی نشود این مثلث با پایه هایش هر روز مستحکم تر و آثار شومش متوجه مسلمانان خواهد بود.

مطالب مشابه
دیدگاه ها