نمایش نوار ابزار

شهرداری شهر سنندج وهزار سوال بی جواب!

8673786937شهرداری شهر سنندج وهزار سوال بی جواب!
در هر کشور و مملکتی تخلف و فساد مالی امکان رخ دادن دارد و این امر تا حدودی طبیعی است و قاعدتا کشور ما هم از این امر مستثنی نیست البته نباید از یاد برد که در کشور ما (هر چند ممکن است شمار این تخلفات زیاد باشد) خوشبختانه اعمال خلاف از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و شخصی صورت گیرد به محض اثبات ادعا واتهام قوه ی قضائیه بدون اغماض قاطعانه برخورد می کند.
الغرض خیانت در بیت المال از ناحیه ی هر کس و هر گروهی باشد کاری نا پسند و در خور نفرت و محکومیت است ، اما خیانت در شهرداری بویژه شهرداری های مناطق کردنشین که یک نهاد عمومی غیر دولتی ست و بودجه ی آن از محل أخذ عوارض و از جیب مردمان محروم تأمین می شود به طریق أولی ناپسند تر و منفورتر است.
حوادثی که اخیرا در شهرداری شهر سنندج و در ارتباط با مسائل مالی و… پیش آمده موجب وارد کردن یک شوک ناگهانی بر روح و روان مردم این شهر شده به طوری که نقل محافل و مجالس عمومی گشته است.
اما در همین راستا بدتر از خود تخلفات صورت گرفته تلفن ها وتماس ها وتوصیه هایی است که در رابطه با این مسأله صورت می گیرد که اگر در زمان حضرت علی بود مطمئنا با همان درفشی که دست برادرش عقیل را داغ کرد دست این توصیه کنندگان را داغ می کرد .
وبسیار بدتر از آن همانگونه که گفته اند گرفتن پول از رفتگران و کارمندان زحمتکشی است که اگر ثابت شود از نظر اخلاقی مایه ی رسوائی است .
امید است شورای شهر سنندج،استاندار، فرماندار محترم ،سازمان بازرسی ودیگر نهادهای حافظ حقوق ملت در مقابل این پدیده کوتاهی نکنند هرچند ریشه آن به سال های قبل بر گردد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها