نمایش نوار ابزار

روحانی ووعده هایش

8766363578به درخواست هفته نامه ی سیروان نوشته شد ،اما نمی دانم چرا از چاپ آن منصرف شدند که در این صفحه منتشر می شود.

بدون شک هرکاندیدائی در هررده ای چه شورای شهروروستا یا نمایندگی مجلس وریاست جمهوری لازم است قبل از هرکاری برنامه های خودرا به سمع ونظر مردم برساند تا بتواند در یک رقابت قانونی وعادلانه آرای مردم را به خود جلب نماید ،یکی از مشکلاتی که ما در ایران داریم تلاش های فردی افرادی است که می کوشند به تنهائی وبا مسئولیت فردی نه حمایت حزبی وگروهی وارد رقابت بادیگران شوند.واین افراد در جهت جذب افکار عمومی وآرای رأی دهندگان انواع واقسام وعده ها را می دهند که هر فرد عاقلی از شنیدن آن ها تعجب می کند یعنی از چشم مور وشاخ مار در بین وعده ها مشاهده می شود .هرچند شاید رئیس جمهور به عنوان کاندیدای ملی واکثریتی تا حدی قدرت انجام برخی از وعده ها را داشته باشد اما کاندیدای شورا ومجلس که وظیفه ی مشخصی دارند اما باز هم در ایام انتخابات وعده هایی می دهند که جزء عجایبات چند گانه اند اما از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است کسی باور نمی کرد روحانی به آسانی بتواند آرای مردم را در کاسه ی خود جمع کند ورقبای موجود را که همه از یک طیف خاصی بودند شکست دهد اما کناره گیری هوشمندانه ی یکی از کاندیداهای اصلاح طلب موجب شد تا ورق به نفع روحانی برگردد واجماع اصلاح طلبان وترس از پیروزی برخی از کاندیداهای افراطی رأی دهندگان را به پای صندوق های رأی کشاند .
درمناطق کورد نشین واهل سنت به سبب تبعیض های ریشه دار ونابرابری های دیرین همیشه نگاه ها متوجه کسانی است که سخن نو وبا حلاوتی را ارائه دهند تا کام آنان اگر واقعا هم شیرین نشود اما در طمع شیرین شدن قطره های از آب امید به حلقوم های تشنه ی مهر ویکسانی طلبی آنان ریخته شود وهر از چندی این سناریو تکرار می شود وهر از گاهی باوجود درک وفهم خلف وعده ها باز هم به امید حرکت وتحقق وعده های جدید وفراموش کردن گذشته ویا بهره مند بودن از عدم حافظه ی تاریخی به جمع حامیان کاندیداهای رفرم طلبی واعتدالگرائی می پیوندند.
اینکه آیا روحانی در کوردستان به وعده های خود عمل کرده یا نه باید هم به سخنرانی تبلیغاتی ایشان برگشت وهم کارنامه ی دوساله ی ایشان را در کل ودر خصوص کوردستان بررسی کرد .ببینیم در ابعاد مختلف چه تحولاتی صورت گرفته آیا وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب رسیده آیا شاهد توسعه در زمینه های مختلف بوده ایم ؟
چه مقدار به قانون اساسی توجه شده ؟سیاست های دولت نسبت به منطقه تا چه حد تغییر کرده است؟ همیشه در مقایسه ی وضعیت موجود با گذشته ویا چشم اندازهای آینده است که موقعیت کنونی مورد ارزیابی قرار می گیرد .چه مقدار از وعده های رئیس جمهور محقق شده است ؟ توسعه منابع انسانی تا چه حد مراعات شده است ؟ اگر بخواهیم به کارنامه ی روحانی در کوردستان نمره بدهم از نظر اینجانب به عنوان یک معلم متاسفانه نمره ی قابل قبولی نخواهد گرفت .چونکه حد اقل به یکی از وعده هایش در منزل مرحوم آقای مجتهدی امام جمعه سنندج که تشکیل کارگروه ویژه ی توسعه ی کوردستان بود عمل نکردند .از سوی دیگر جز جابه جاکردن چند نفر هیچ تغییری از لحاظ کیفیتی در مسئولین استان پیش نیامده است چرا مسئولانی که در استان سال هاست بر روی کرسی قدرت نشسته اند وناکار آمدی آنان وبدبینی آنان نسبت به مردم استان به اثبات رسیده است نباید تغییر کنند ؟ آیا تنها بحث مسائل مذهبی است یا عدم اعتماد به مردم؟
من نمی توانم به عنوان یک کورد واهل سنت چه به صورت فردی ویاجمعی تفاوت زیادی در بین احمدی نژاد وروحانی در این دوسال قائل باشم چون هیچ تغییر چشمگیری را مشاهده نکرده ام که یا به ناتوانی نمایندگان بر می گردد ویا به مخالفت مسئولان !!
مگر آقای روحانی نمی داند اگر آرای کوردها واهل سنت نمی بود ایشان حتما در دوراول رأی نمی آوردند ومطمئنا در دور دوم هم رئیس جمهور نمی شدند .آیا آقای روحانی نمی داند در حکومت های دموکراتیک سهم احزاب وهواداران به نسبت آرای آنان محاسبه می شود ؟ در دوره ی آقای روحانی معاونان استانداری به فرمانداری تنزل کردند؟ از نظر توسعه ی منابع انسانی هیچ تغییری در وضعیت کنونی دیده نمی شود، بعضی از اداراتی که موجب نارضایتی مردم هستند مسئولانشان همچنان ابقا ودولت نتوانسته آنان را جابجا کند ،از نظر اقتصادی رکود حاکم بر برخی از مراکز اشتغال وکارگاه های تولیدی کوچک حاکم بود همچنان ادامه دارد ،از نظر فرهنگی شاید روزنه های باز شده اما نمی تواند در حد شعارهای زمان انتخابات باشد .آنچه که می توان از نظرات عامه ی مردم وافکار عمومی کسب کرد اگر دولت روحانی در دوسال باقیمانده وبویژه در سال جاری نتواند اقدامات زیر بنائی چشمگیر وکارهای قابل توجهی انجام ندهد مطمئنا پایگاه ومحبویتی در دور آینده ی انتخابات نخواهد داشت ومردم جهت خودرا در انتخابات به سمت دیگری تغییر خواهند داد .از سوی دیگر آنچه که مهم است نگاه امنیتی به افراد ودر حوزه های مختلف است که مانع عمده ی توسعه استان در همه ی زمینه هاست که تصور می کنم این نگاه همچنان پابرجاست واز سوی دیگر پس از دوسال در مرکز ودر سطح وزارت خانه ها ودر دیگر نهادها هیچ نور امیدی تابیده نشده وحتی اگر افرادی در برخی از شرکت های وابسته به دولت بوده که نگاهی به استان ودرراستای توسعه ی آن داشته در اولین اقدام وزیران روحانی از کار برکنار شده اندوبر یأس وناامیدی مردم بیشتر دامن زده اند واگر امروز ازمن بپرسند روحانی برای کردستان چکاری کرده ؟ می گویم مطابق وعده هایش هیچ

مطالب مشابه
دیدگاه ها