نمایش نوار ابزار

دین و زندگی

67878ما در زمانی زندگی می کنیم که کشورها ،قاره ها ، ادیان وملت ها به هم نزدیک شده و جهان به صورت دهکده ای در آمده است .که در آن ادیان با یکدیگر در ارائه ی فکر و تسامح و مبادی و تحول آداب و ارزش های خود مسابقه می دهند تا عنصری از عناصر سازندگی و نوآوری باشند .مشارکت در بنای دولت جدید مبتنی بر ارزش ها و مبادی والا و از آرای فقها آنچه را که مناسب عصر و زمان است بر می گزیند .پس فقه قانون زندگی و زندگی در حال تغییر است پس لازم است که فقه از یک جهت با شریعت الهی متناسب باشد و از جهت دیگر با نیازهای مردم .چون هدف از احکام خداوند مصالح مردم وآسان نمودن أمور آنان وپیش بردن به سوی تمدن و پیشرفت وعمل و مسابقه با ملت های دیگر در عقل و فکر وعمل است

* دکتر عبدالله شحاته

مطالب مشابه
دیدگاه ها