نمایش نوار ابزار

دوران شیعه و سنی به سر آمده

85677687دوران شیعه وسنی به سر آمده:
این روزها که منطقه ی خاورمیانه دچار یک جنگ تحمیلی و ناخواسته شده و بهترین آثار باستانی و میراث فرهنگی ملت ها در حال نابودی است ، وقتی که انسان با خود می اندیشد و عقلش را به کار می گیرد، می بیند در دنیای معاصر که فراورده های مدرنیته و مشعل های آن همه ی زوایای تاریک گذشته و حال را روشن نموده است و با فراهم کردن و آسان نمودن روش های تحقیق در مصادر و منابع تفسیری و حدیثی و تاریخی و شناخت سبک و اسلوب مردمان در قرون مختلف و انتساب سخنان هر صاحب نظری به خود او و جدا کردن سره از ناسره و حفظ کتاب خدا بدون هیچ گونه جعل و تحریفی به عنوان داور حقیقی چه نیازی به ادعا و شبهه افکنی وجود دارد؟
تحولات پیش آمده در شیوه ی ندریس علوم اسلامی و ضرورت های زندگی موجب شده که در اکثر کشورهای اسلامی فقه مقارن یا فقه تطبیقی تدریس شود و مدرس با مقایسه ی نظرات و دیدگاه ها رأی راجح را انتخاب می کند ، برای او مهم نیست این رأی متعلق به چه امامی باشد. مذهب برداشت پیشوایان است و هیچ مذهبی مانند دین مقدس نیست همانگونه که کتاب تفسیر عین قرآن نیست!! امروز ضرورت اقتضا می کند که بسیاری از مسلمانان از ربقه ی تقلید تحمیلی خود را نجات دهند و نیازی به توسل به شمشیر و گرز گران برای تحمیل مذهب نداشته باشند. امروز بشریت به دنبال دین و مذهبی است که راه سعادت را به او بنمایاند و او را در رسیدن کرامت انسانی یاری دهد چون مذهبی که نتواند دنیا را بسازد به درد آخرت نمی خورد .
هر کسی که وضعیت مسلمان را می بیند همزمان دچار خنده و گریه می شود ، داعش و بوکو حرام زنان و کودکان را از هستی ساقط می کنند و حزب الله و حوثی ها نیز هم پیمان دیکتاتوران می شوند و هرکس هم به پیروزی حزب و فرقه ی خویش دل خوش است.
آخر من نوعی چه گناهی کرده ام که بدون اختیار دارای مذهبی شده ام و باید هم جبرا به خاطر جرم ناکردنی از حقوق اولیه ی خود محروم شوم ؟
امروز تنها راه، بازگشت به دائره ی تحقیق و دوری از تقلید و تعصب کورکورانه و توسل به شوری و اصول کلی عدالت و کرامت انسانی و عمران زمین است. نباید مذهب را ابزار مشتعل نمودن جنگ و خونریزی و درست کردن دکان نمود .
تنها اسلام با همه ی مذاهبش دین رحمة للعالمین است و موجب رحمت. بیائیم کینه و بی عدالتی را از جوامع خود بزدائیم و نگذاریم مذهب ابزار قدرت طلبان و دنیا پرستان گردد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها