نمایش نوار ابزار

داعش های اروپا یا صرب ها

9889689در مقابل جنایت های انجام شده در حق مسلمانان بوسنیائی توسط صرب ها آن هم در اردوگاه سربرنیتسا که در زیر نظر سازمان ملل اداره می شد چه می توان گفت ؟؟

البته با یادآوری این جنایت نمی توان جنایت هایی را که امروز در جهان اسلام تحت نام های مختلفی صورت می گیرد توجیه کرد .به هر صورت این حیوان دو پا اگر کنترل نشود در اروپا یا در آسیا برای تأمین خواسته ها و اشباع غرایزش انواع تعدی هارا انجام می دهد. حادثه ی قتل عام هشت هزار نفر انسان بی دفاع در مهد تمدن اروپا در یک اردوگاه قابل دفاع و فراموش شدنی نیست امید است این حوادث باردیگر تکرار نگردند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها