نمایش نوار ابزار

خرعیسی اگر به مکه برند !!

نمی دانم خر نماد بزرگی است یا حماقت ،اما چون سعدی شیرین سخن در اینجا آن را به عنوان نماد کسانی به کار برده که عبادات را بدون مقصد ومعنا انجام می دهند ویا سفر وتحول وتغییر مکان تأثیری در زندگی آنان نمی کند.
همیشه در کلام فلاسفه وحکما وملت های مختلف از سفر وجهان گردی ومهاجرت به عنوان عاملی برای تحول فرهنگی وروحی وتاثیر پذیری از اخلاق وآداب ورسوم دیگر ملت ها نام برده شده است .
امروزه که هرشرقی ،ایرانی وکردی که به غرب می رود وبرمی گردد از نظم وقانون ودیگر پذیری افراد وگروه ها تعریف وتمجید می کند وآن را به عنوان یک نقطه مثبت در کارنامه ی آنان نام می برد .
اما متاسفانه برخی از هم وطنان وهم زبان های ما که به عناوین مختلف در کشورهای غربی هستند متاسفانه نه تنها پس از سال ها اقامت در آن کشورها هیچ گونه نشانه های مثبتی در اخلاق ،ادبیات سیاسی و رفتارهای آنان دیده نمی شود بلکه آثار خشونت زبانی وجسمی از وجود آنان می بارد وبه محض اینکه مطلبی نوشته می شود بدون اینکه مقدمه وموخره ی مطلب را بخوانند شروع به ناسزاگوئی واهانت وتهمت زنی به تویسنده ی آن یذون در نظر گرفتن موقعیت می نمایند غافل از اینکه سطح سواد ومعلومات ودرجه ی داوری وقضاوت خوانندگان می تواند سره از ناسره را جدا نماید ،خواهشا از غربیان اخلاق مثبت را بیاموزید واگر سخن یا دیدگاهی را بر نمی تابید به نویسنده اش فحش ندهید تا دست خالی برنگردید.

مطالب مشابه
دیدگاه ها