نمایش نوار ابزار

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

8596389حافظ شیرین سخن چه خوب به این دو نکته اشاره فرموده است که اگر به دنبال آسایش روحی وروانی وامنیت مادی وجسمانی هستی باید از خیلی ازحقوق خودت بگذری وگرنه نمی توانی با آسودگی زندگی نمایی. همین داشتن مروت ومردانگی در رفتار با دوستان. که امروز بسیار کمرنگ شده وتا زمانی که منافع مادی در میان نیست همگان به جان انسان قسم می خورند. واگر بحث رقابتی ویاتضاد منافعی پیش آمد چنان دوستان جانی بازبان ودست به جان هم می افتند که گویی اصلا همدیگررا نشناخته اند. مردانگی وجوانمردی از اوصاف بزرگان اخلاق است که درجوامع سنتی همینکه دو نفر نان ونمک همدیگررا می خوردند برای همیشه حریم همدیگر را حفظ می کردند. متاسفانه امروز دوستی ها مانند غذاهای فست فود شده اند که نه ارزش غذایی آن ها ماندگار است ونه لذت ومزه آنی آن ها.
واز نکات مهم دیگر مدارا با مخالفان است که سیره پیامبر بزرگوار مان بوده و امتش را به این اخلاق نیکو فرا خوانده ودر کنار آن فرموده است :(لاتغضب) چون منشا همه بدبختی ها فرونخوردن خشم وعدم تسامح وتساهل و مروت و جوانمردی ومدارا درجامعه است.
لذا با توجه به ضرورت گسترش صلح وصفا ونیاز مستمر جامعه ما به همبستگی وتضامن وتکفل وملعبه ی دست بازیچگان قدرت وثروت نشدن لازم است در نهایت خشوع وهمراه با بیان این مطلب که تهمت، اتهام ودروغ جز رسوایی وبد نامی برای مرتکب آن فرجامی ندارد وعمل به مفاد این کلام زیبای الهی که سلام گفتن در پاسخ نادانان است. ازاین به بعد بنا به توصیه دوستان وعزیزانی ازجمله دکتر هدایتی هیچگونه پاسخی مربوط به هر اتهام وافترایی داده نخواهد شد ومسوولیت دیگران نیز برعهده خودشان خواهد بود. ویقیناریش برافروزاننده آتش اختلاف ونزاع درمیان ملتی صادق وصمیمی خواهدسوخت و تنهامعرکه بگیران قلم به دست و یاوه گو که از فرط بیکاری با جان و شخصیت دیگران بازی می کنند زیان خواهند برد. امید است این چند جمله نصیحتی برای خودم و کسانی باشد که هنوز از حضور فرشتگان کاتب اعمال همراه خود مطلع نیستند.
مراد ما نصیحت بود وگفتیم
حوالت با خدا کردیم ورفتیم

مطالب مشابه
دیدگاه ها