نمایش نوار ابزار

ای علی که جمله چشم و دیده ای

86378همچنانکه حیات مردان بزرگ موجب خیر وسعادت است ممات وشهادتشان هم دارای خیر وبرکت هم برای خودشان وهم برای جامعه است .حضرت علی بر خلاف چهره ای که غالیان جاهل ودشمنان کینه توز از اوترسیم کرده اند یک شخصیت معتدل ومتقی ویک انسان الگو واسوه برای دیگران بوده است.پرورش یافته ی مکتب پیامبر ،حامل لوای جهاد برای برای تبلیغ توحید ،برادر رسول خدا در دنیا وآخرت ویکی از مبشران به بهشت است .از فضائلی برخوردار بوده که دیگران نداشته اند .شجاعت ،فصاحت،سخنوری وشعر،قدرت داوری وبرخوردار از حجت وبرهان .مشاور شیخین در سفر وحضر ،علاوه بر مهارت در قضا وفتوا احاطه ی کامل بر قرآن وسنت داشت.کسی که عمربن خطاب در باره اش می فرماید :اگر علی نمی بود عمر هلاک می شد .مسأله ی منبریه در بحث ارث دلالت بر ذکاوت بی نظیر وتیزهوشی وحافظه ی قوی اوداشته است .در هنگام ایراد خطبه سائلی از او مسأله ی از ارث را می پرسد که یک نفر از دنیا رفته ودارای زن ،والدین ودودختر است ارث را چگونه تقسیم می کنی؟ در حالی که خطبه را می خوانده فرمود:الحمدلله الذی یحکم بالحق قطعا ویجزی کل نفس بما تسعی وإلیه المعاد والرجعی وصار ثمنها تسعی.وخطبه اش را ادامه داد.
بهترین توسل را نه به خود وخانواده اش بلکه به ایمان به خدا ورسولش وجهاد در راه خدا ونماز وزکات وروزه وصدقه می داند .اونمی گوید قرآن را بالای سر قرار دهید می گوید قرآن رابیاموزید وآن را بفهمید.(نهج البلاغه خطبه ۶۴)
ام المومنین عائشه اورا داناترین صحابه نسبت به سنت می داند ومعاویه می گوید با مرگ علی بن ابی طالب فقه وعلم ازدست رفت
علی کسی است هنگامی که خبر از پای در آوردن خلخال را از پای زن یهودی به او می دهند می گوید :اگر انسان با شنیدن این خبر دق کند باز هم کم است.
علی کجا ومدعیان دوستیش کجا ؟؟؟؟
قل لابن ملجم والاقدار غالبة
هدمت ویلک للاسلام ارکانا
قتلت أفضل من یمشی علی قدم
وأول الناس اسلاما وإیمانا
وأعلم الناس بالقرآن ثم بما
سن الرسول لنا شرعا وتبیانا(بکر بن حامد تاهرتی)

مطالب مشابه
دیدگاه ها