نمایش نوار ابزار

اسلام و دموکراسی

Democracyتاکنون در باره ی این موضوع مناقشات زیادی در بین مخالفان و موافقان انجام شده است . مخالفان یا از روی غرض ومرض و یا با ملاحظه ی رفتار حکومت های تحمیلی بر کشورهای اسلامی اسلام را مخالف آزادی و دموکراسی می دانند اما با بررسی اصولی که نویسندگان غربی مانند دیوید بیتهام و کوین بویل که دو اصل را برای دموکراسی در نظر گرفته اند به طور قطع اسلام با دموکراسی موافق است .

اول: کنترل همگانی بر تصمیم گیری جمعی.

دوم: برابری حقوق در اعمال این کنترل.

بدون شک رفتار خلفای راشدین در تصمیم گیری ها و رعایت حقوق همگان و مشاورت با اقشار مختلف جامعه بویژه زنان دلیل بسیار واضح و آشکاری بر همگامی اسلام با دموکراسی در همه ی اعصار است. هنگامی حکومت پاسخگو باشد و حکومت به وسیله مردم انتخاب شده باشد و هیچ مانعی در سر راه انتخاب کردن و انتخاب شدن نداشته باشد وهمه ی شهروندان از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند دموکراسی در آن جامعه حاکم است و بدون شک این ویژگی ها در دوره ی خلفای راشدین وجود داشته است.

مطالب مشابه
دیدگاه ها