نمایش نوار ابزار

استارت پروژه تخریب زده شد

در جوامع غیر دموکراتیک وغیر مدنی که رقابت های درست سیاسی برمبنای شفافیت وتحزب صورت نمی گیرد ، قطعا رفتارهای غیر اخلاقی وناجوانمردانه را به دنبال خواهد داشت.زیرا در این باره منفعت طلبی شخصی و یا قبیله ای وگروهی برمنافع ملی وحزبی ترجیح داده خواهد شد .وچون مسئولیتی متوجه حزب وفرد کاندیدا نمی شود فرصت طلبان وعوام فریبان با تحریک احساسات وتهییج افراد ساده وپاکدل آب را به نفع خود گل آلود خواهند کرد .
اینکه چه عواملی در ایجاد این فضا دخیلند نیاز به یک بررسی کارشناسی وعلمی مفصلی دارد .ولی قطعا بی تقوائی، بی اخلاقی، دنیاطلبی وقدرت طلبی پایه های اساسی آن را تشکیل می دهند که زودباوری ، بی دقتی وعدم تحقیق در باره مسائل اساسی جامعه به مواد سوختی آن تبدیل وزمینه احتراق وجدان، هویت وسلامت نفس جامعه را فراهم می سازد .
چگونه شخصی که ادعای نمایندگی مردم ووکالت از آنان را دارد حاضر می شود از نردبان دروغ ، بهتان وهتک شخصیت دیگران بالا رود و چگونه حاضر است حقوقی را که از این راه به دست می آورد به خورد خانواده اش بدهد؟
به نظر من باید همه افراد جامعه تلاش کنند که مثل کشورهای دیگر سیستم انتخابات به سوی حزبی شدن پیش رود تا جایی برای این رفتارهای ناجوانمردانه نماند
چند هفته قبل دوستانی از کانال های مختلف به من خبر دادند که گویا عده ای گفته اند : جلالی زاده نایید نمی شود و اگر تایید هم شد چنان آبرویش را می بریم که رأی نیاورد.
من با شنیدن این سخنان ناراحت نشدم ولی متاسف شدم و گفتم مهم آن است که انسان در نزد خداوند آبرویش نرود و هیچ انسانی معصوم نیست و من هم ادعای بی گناهی و عصمت نمی کنم اما همیشه به فرصت ونعمت توبه هم شکرگزارم .
احتمال چنین توطئه ای را به صورت آشکار وبی مهابا نمی دادم ولی از دوهفته قبل که دیدم افراد معلوم الحال ومجهول الحال در گروه های مختلف شروع به هتاکی وتخریب نمودند صدق مطلب برایم روشن شد.
حال اگر فرض کنیم جلالی زاده به جای ترور شخصیتی ترور فیزیکی شد چه نفعی به شما می رسد ؟
مطمئنا تنها یک نفر نفع می برد نه عوامل وفریب خوردگان.
بیائیم با مردانگی وارد صحنه انتخابات رقابتی شویم خود را در صحنه گزینش مردم قرار دهیم وبه مردم اجازه دهیم خود انتخاب نمایند.
ولی تاسف من برای جامعه ای است که به چنان انحطاطی رسیده که کسب کرسی نمایندگی و وکالت مردم متوقف بر آبرو ریزی دیگران و تخریب شخصیت و هتک حریم آنان شده است .راستی ملت های دیگر مانند ژاپن با این شیوه های مورد استفاده ی ما به این موقعیت رسیده اند ؟؟؟
راستی با این شیوه ها که مخالف آموزه های دینی، اخلاقی وانسانی است می توانیم مدعی صدور انقلاب وارزش های انسانی به خارج بوده و الگو برای دیگران باشیم.؟؟؟؟؟

مطالب مشابه
دیدگاه ها