نمایش نوار ابزار

از زید آباد تا گناباد !!!

58523785خداوند برخی آدم هارا چنان آفریده که همیشه نامشان نشانگر شکوفائی ،آبادی ورشد وپویائی است .احمد زید آبادی ازاین آدم هاست که چهره معصوم وبردبار ومحبوبش خود به خود انسان را به خویش جذب می کند . چند سالی در انجمن دفاع از حقوق زندانیان باهم بودیم دراین مدت نه فحشی نه سخن براندازانه ونه اهانت وتوهینی نسبت به هیچ کس نشنیدم . وآنچه بود متانت وتواضع بی نظیر ومعلومات زیاد.
به راستی من هر گز نمی توانم قاضی باشم وحکم به محکومیت ایشان دهم .
احمد جان نگران نباش شما از آبادی آمده اید وبه آبادی می روید هرچند در بطن کویر باشد.

دیدگاه ها