نمایش نوار ابزار
برچسب: گذشت
مدارا و عدالت؛ معبر توسعه

مدارا و عدالت؛ معبر توسعه

هر ایرانی که این سروده حافظ شیرین سخن را می خواند که فرموده "با دوستان مروت با دشمنان مدارا" فورا ذهنش به سوی آموزه های دینی می رود که حافظ این سخن را بی دلیل نگفته بلکه این سروده و…