نمایش نوار ابزار
برچسب: کردی
خسارت و خیانت نق‌زنان به مردم کردستان:

خسارت و خیانت نق‌زنان به مردم کردستان:

یک جامعه ی آرمانی مانند جامعه ی زمان پیامبر (ص) و صحابه ی بزرگوار و تطبیق ویژگی های آن در زمان بیشتر شبیه به یک رویا می ماند .زیرا در آن زمان کسی جرأت نمی کرد حرف بدون پشتوانه ی…


خرعیسی اگر به مکه برند !!

خرعیسی اگر به مکه برند !!

نمی دانم خر نماد بزرگی است یا حماقت ،اما چون سعدی شیرین سخن در اینجا آن را به عنوان نماد کسانی به کار برده که عبادات را بدون مقصد ومعنا انجام می دهند ویا سفر وتحول وتغییر مکان تأثیری در…