نمایش نوار ابزار
برچسب: کار خوب
کار خوب مجلس

کار خوب مجلس

بسیاری از ما بهتران که درمراکز قدرت وسیاست واقتصاد ازجایگاه و پشتوانه ای برخوردارند .به محض اینکه دوره ی نمایندگی مجلس به پایان می رسد ویا قبای وزارت را ازتنشان درمی آورند باروی گشاده دوستان ورفقایشان درشرکت های مختلف مواجه…