نمایش نوار ابزار
برچسب: نگین کوفه
امام ابو حنیفه نگین شهر کوفه

امام ابو حنیفه نگین شهر کوفه

امروز روز وفات فقیه علم دین وامام مومنان، نعمان بن ثابت است. فقیهی خردگرا ومبارز که درکنار تفقه دردین وآموزش علوم دینی به کسب وتجارت می پرداخت. اووارث فقه عبدالله بن مسعود وعمر بن خطاب بود. باوجود درک دردو حکومت…