نمایش نوار ابزار
برچسب: نظم
خرعیسی اگر به مکه برند !!

خرعیسی اگر به مکه برند !!

نمی دانم خر نماد بزرگی است یا حماقت ،اما چون سعدی شیرین سخن در اینجا آن را به عنوان نماد کسانی به کار برده که عبادات را بدون مقصد ومعنا انجام می دهند ویا سفر وتحول وتغییر مکان تأثیری در…