نمایش نوار ابزار
برچسب: نسل کشی
مجلس اسلامی سوریه و فتوای آبکی

مجلس اسلامی سوریه و فتوای آبکی

باید قبل از هرچیزاین نکته را بیان کنم که اسلام برای آزادی ورهایی انسان آمده پس مخالفت وعداوتی با هیچ ملتی به طور اعم وملت کورد به طور اخص ندارد. اما گاه گاهی فتاوای آبکی مانند فتوای اخیر مجلس اسلامی…