نمایش نوار ابزار
برچسب: ناامنی
ناامنی در کردستان ممنوع

ناامنی در کردستان ممنوع

خداوند برانسان هابه سبب دونعمت منت نهاده است : سلامتی وامنیت، خوشبختانه در کشور ما مردم از امنیت وآرامش برخوردار هستند واقدامات دولت روحانی در بعد بهداشت هم در راستای رضایت مردم پیش می رود .اما اگر امنیت نباشد بقیه…