نمایش نوار ابزار
برچسب: میانمار
عدم القدرة عصمة

عدم القدرة عصمة

جمله بسیار زیبایی است، یعنی ناتوانی ونداشتن قدرت موجب معصومیت و دوری از خطاست. مفهوم این جمله یک واقعیت است وزبان حال انسان هاست، یعنی اگر به عمق اذهان انسان ها فرو روی ویا ظاهر آنان را بنگری، به خوبی…