نمایش نوار ابزار
برچسب: مهندس بهاء الدین ادب

تجلیل اما نه در خور مرحوم مهندس ادب !!!!!

تجلیل اما نه در خور مرحوم مهندس ادب !!!!!

جامعه ی ما بهترین جامعه ای است که نمی توان به کلیت آن باور کرد ، وکسی که فریب درود ومرگ را هم بخورد دچار اشتباه می شود ،بنا براین باید برای دوری از عذاب وجدان نباید خیلی روی افراد…