نمایش نوار ابزار
برچسب: مهاجرت
مهاجرت دسته جمعی به طرف اروپا

مهاجرت دسته جمعی به طرف اروپا

اکنون که غرب عامل وضعیت بحرانی خاورمیانه به سبب دخالت در اوضاع آن ها وحمایت از رژیم های استبددی شده است پیشنهاد می شود همه ی اهالی شمال آفریقا با مردمان خاورمیانه وهمه ی ملت های محروم ومظلوم به قصد…


خرعیسی اگر به مکه برند !!

خرعیسی اگر به مکه برند !!

نمی دانم خر نماد بزرگی است یا حماقت ،اما چون سعدی شیرین سخن در اینجا آن را به عنوان نماد کسانی به کار برده که عبادات را بدون مقصد ومعنا انجام می دهند ویا سفر وتحول وتغییر مکان تأثیری در…