نمایش نوار ابزار
برچسب: مذاهب اهل سنت
ظرفیت های فقهی اهل سنت برای اجتهاد

ظرفیت های فقهی اهل سنت برای اجتهاد

بدون شک دین اسلام آخرین برنامه ی الهی برای انسان ها ودربردارنده ی روش ها برای تنظیم زندگی در دنیا وآخرت است ،چنین ادعایی که اسلام کاملترین ادیان وجوابگوی همه ی نیازهای بشری است نمی تواند ادعابی بدون دلیل وبینه…