نمایش نوار ابزار
برچسب: قهرمانان پوشالی
شهامت خود شناساندن را داشته باشیم

شهامت خود شناساندن را داشته باشیم

یکی از معایب فضای مجازی در کنار هزاران محاسن آن وجود قهرمان های پوشالی با نام مستعار است که بر زمین و زمان می تازند. این پهلوان پنبه ها که از حقیقت گریزان و یا از خودنمایی لرزانند با نق…