نمایش نوار ابزار
برچسب: فرصت سوزی
كردها بزرگترین فرصت سوزان تاریخ

كردها بزرگترین فرصت سوزان تاریخ

تا کنون هیچ ملتی مانند کردها در طول تاریخ نسبت به از دست دادن فرصت ها وموقعیت ها سهل انگارتر ویا بی شانس واقبال تر نبو ده است که این هم به علت ها واسباب مختلفی بر می گردد.. من…