نمایش نوار ابزار
برچسب: غمگسار
گروه خه م ره وین (غمگسار)

گروه خه م ره وین (غمگسار)

مردم ما در این چند سال به عناوین مختلف چنان در دام غم و غصه گرفتار شده اند که هر کس در این مجال بکوشد آنان را شاد و غبار غم را از چهره آنان بزداید و از این دام…