نمایش نوار ابزار
برچسب: صحابه
برگزاری مراسم حج وحوادث ناگوار

برگزاری مراسم حج وحوادث ناگوار

از اینکه مسئولین عربستان مسئولیت برگزاری حج را به بهترین وجه داشته وحافظ جان ومال حجاجند شکی نیست ومن وارد مبحث مشخص کردن مقصر نمی شوم . اما به مبحث حج وانجام عبادات از سوی حجاج می پردازم .بدون شک…