نمایش نوار ابزار
برچسب: سربنیتسا
داعش های اروپا یا صرب ها

داعش های اروپا یا صرب ها

در مقابل جنایت های انجام شده در حق مسلمانان بوسنیائی توسط صرب ها آن هم در اردوگاه سربرنیتسا که در زیر نظر سازمان ملل اداره می شد چه می توان گفت ؟؟ البته با یادآوری این جنایت نمی توان جنایت…