نمایش نوار ابزار
برچسب: دولت منتخب مردم
دادگاه فرعون و حکم مرسی

دادگاه فرعون و حکم مرسی

از زمانی که خورشید بهار عربی تابیدن گرفت مستبدان خفاش صفت در جهان اسلام برای حفاظت از کاخ های پوشالی خود و حاکمیت تازیکی و ظلمت بر جوامع مستضعف از هرگونه توطئه ای خودداری نکردند، هرچند نگارنده روش حکومتی اخوان…