نمایش نوار ابزار
برچسب: دولت اسلامی عراق و شام
داعش دشمن شماره یک اهل سنت وعامل بدنامی اسلام در جهان

داعش دشمن شماره یک اهل سنت وعامل بدنامی اسلام در جهان

از زمانی که داعش پا به عرصه ظهور گذاشته جز سنی کشی وبه کشتن دادن جوانان اهل سنت در جهان ومنحرف کردن مسیر مبارزه ملت های تحت ستم ومشروعیت بخشیدن به حکومت های استبدادی وسرکوبی هر حرکن مبارزه جویانه تحت…