نمایش نوار ابزار
برچسب: خیابان
مصدق و اصولگرایان

مصدق و اصولگرایان

من هر چه نام کودتای 28 مرداد و نام مرحوم دکتر مصدق را در این روزها از زبان اصولگرایان می شنوم که از دکتر مصدق دفاع می کنند و آمریکا را محکوم می کنند تعجب می کنم !!!! به فرض…