نمایش نوار ابزار
برچسب: خاورمیانه
مهاجرت دسته جمعی به طرف اروپا

مهاجرت دسته جمعی به طرف اروپا

اکنون که غرب عامل وضعیت بحرانی خاورمیانه به سبب دخالت در اوضاع آن ها وحمایت از رژیم های استبددی شده است پیشنهاد می شود همه ی اهالی شمال آفریقا با مردمان خاورمیانه وهمه ی ملت های محروم ومظلوم به قصد…