نمایش نوار ابزار
برچسب: حسن اميني
کاک حسن امینی عالمی شایسته مرجعیت

کاک حسن امینی عالمی شایسته مرجعیت

علما و روشنفکران و یا سیاستمداران را بر اساس بینش و موضعگیری می توان مورد قضاوت و داوری قرار داد. چه بسا عالمان دینی بود و هستند که به قول سنندجی ها اگر آب آرندان را هم ببرد ککی آنان…