نمایش نوار ابزار
برچسب: حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
کیهان و حزب اتحاد ملت ایران

کیهان و حزب اتحاد ملت ایران

فلاسفه گفته اند :(الاشیاء تعرف باضدادها ) اگر هیچ دلیلی برای حقانیت ، مشروعیت، پایگاه مردمی ،مقبولیت ،نفوذ وتوانمندی حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران جز افاضات کیهان نبود برای اهمیت آن کفایت می کرد .این بهتان ها وتهمتهای کیهان…