نمایش نوار ابزار
برچسب: حافظ
با دوستان مروت با دشمنان مدارا

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

حافظ شیرین سخن چه خوب به این دو نکته اشاره فرموده است که اگر به دنبال آسایش روحی وروانی وامنیت مادی وجسمانی هستی باید از خیلی ازحقوق خودت بگذری وگرنه نمی توانی با آسودگی زندگی نمایی. همین داشتن مروت ومردانگی…


مدارا و عدالت؛ معبر توسعه

مدارا و عدالت؛ معبر توسعه

هر ایرانی که این سروده حافظ شیرین سخن را می خواند که فرموده "با دوستان مروت با دشمنان مدارا" فورا ذهنش به سوی آموزه های دینی می رود که حافظ این سخن را بی دلیل نگفته بلکه این سروده و…