نمایش نوار ابزار
برچسب: حاجی جعفر صغیری
درگذشت حاجی جعفر صغیری

درگذشت حاجی جعفر صغیری

سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز : امروز باخبر شدم که حاجی جعفر صغیری از دوستان با وفای مرحوم پدرم پس از مبارزه ی طولانی با مرگ به دیار باقی شتافتند ،روز اول فروردین به قصد عیادت به دیدارشان رفتم…